Algemene Voorwaarden

1: definities

1.1       Opdrachtnemer: Animall-in, gevestigd op de Molendreef 141A te Ossendrecht

1.2       Opdrachtgever: Diereigenaar, degene die opdrachtnemer opdracht geeft een dienst te verrichten welke van toepassing is op zijn/haar huisdier

1.3       Dienst: Specifieke opdracht welke is omschreven en wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever

1.4       Huisdier (en): de betreffende dieren van de opdrachtgever waar de dienst betrekking op heeft

1.5       Overeenkomst: Afspraak op schrift tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarin de betreffende dienst, verplichtingen en de daarbij behorende, door opdrachtnemer te bepalen, vergoeding voor het betreffende huisdier beschreven staan

1.6       Sleutelcontract: contract waarin opdrachtgever toestemming geeft voor het overdragen van de huissleutel aan opdrachtnemer

1.7       Zorgoverzicht: Overzicht met belangrijke informatie over de te verrichten zorg voor het  huisdier door opdrachtnemer tijdens de zorgperiode

1.8       Zorgperiode: Periode, die in de overeenkomst staat omschreven, waarin opdrachtnemer tegen vergoeding zorg draagt voor het huisdier

1.9       Reiskostenvergoeding: de in de overeenkomst aangegeven vergoeding voor het vervoer van opdrachtnemer naar opdrachtgever tijdens de zorgperiode

2: algemene bepalingen

2.1       De algemene voorwaarden zijn op iedere overeenkomst van toepassing. Opdrachtgever accepteert bij ondertekening de toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.2       Indien blijkt dat een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige voorwaarden te allen tijde in stand.

2.3       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de voorwaarden en tarieven op enig moment aan te passen. Deze voorwaarden en tarieven zijn direct zichtbaar op de website. Hierbij kan de opdrachtgever geen aanspraak meer maken op informatie uit eerdere uitgaven van deze documenten

2.4       Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

2.5       Het verblijf van het huisdier dient schoon te zijn bij aanvang van de zorgperiode tenzij anders afgesproken in de overeenkomst

2.6       Wanneer het huisdier een hond betreft die mogelijk agressie in kan zetten tijdens de uit te voeren dienst, dient eigenaar zorg te dragen voor de aanwezigheid van een gedegen muilkorf/snuitband

2.7       Bij interesse in een van de diensten van Animall-in zal opdrachtnemer een kennismakingsgesprek inplannen. Tijdens dit gesprek zullen alle informatie, de algemene voorwaarden en andere benodigde zaken doorgesproken worden met opdrachtgever

2.8       Een zorgperiode is eerst teneinde nadat opdrachtnemer een thuiskomstbericht heeft ontvangen van opdrachtgever (per tel, app, sms of e-mail). Zonder bericht wordt de opdracht voortgezet. De kosten hiervoor komen voor rekening van opdrachtgever.

3: Opdrachtnemer

3.1       Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor een opdracht of huisdier te weigeren of te annuleren, wanneer opdrachtnemer van mening is dat het huisdier problemen op kan leveren voor andere dieren, mensen of opdrachtnemer zelf

3.2       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het aanbod van Animall-in tijdelijk stop te zetten wegens persoonlijke omstandigheden

3.3       Opdrachtnemer is door ondertekening van de overeenkomst gemachtigd om het betreffende huisdier te verzorgen

3.4       Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze om met het huisdier en zal te allen tijde keuzes maken in het belang van het betreffende huisdier

3.5       Opdrachtnemer is te allen tijde verzekerd d.m.v. bedrijfsaansprakelijkheid

3.6       Opdrachtnemer is niet aan te merken als zijnde eigenaar/bezitter van het huisdier

3.7       Opdrachtnemer mag enkel foto’s en/of video’s van het betreffende huisdier publiceren met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever

3.8       Opdrachtnemer dient in geval van vermissing van het huisdier zo spoedig mogelijk contact op te nemen met opdrachtgever of contactpersoon, alsmede instanties die kunnen bijdragen aan het opsporen van het huisdier

3.9       Bij vermoeden van verwaarlozing/mishandeling van het huisdier verplicht opdrachtnemer zich tot het melden hiervan bij de Dierenbescherming of soortgelijke instanties

3.10     Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte/ongeval van het huisdier z.s.m. contact opnemen met opdrachtgever of contactpersoon voor overleg. Indien er na herhaalde pogingen geen contact tot stand komt is opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht te handelen

3.11     In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal opdrachtnemer z.s.m. een dierenarts raadplegen en indien nodig bezoeken. Contact met opdrachtgever of contactpersoon zal dan achteraf plaatsvinden. Kosten betrekking hebbend op punt 3.10 en 3.11, van zowel dierenarts als opdrachtnemer, zijn voor rekening van opdrachtgever

3.12     Indien opdrachtnemer het huisdier verplaatst in een voertuig, dient opdrachtnemer er voor te zorgen dat het vervoersmiddel schoon en veilig is voor het huisdier.

3.13     Opdrachtnemer zal in het geval van overlijden van het huisdier eerst contact opnemen met opdrachtgever of de contactpersoon, alvorens te handelen

4: Opdrachtgever

4.1       Opdrachtgever is verplicht de overeenkomst volledig en naar waarheid in te vullen

4.2       Opdrachtgever gaat door ondertekening van de overeenkomst akkoord met de uit te voeren dienst

4.3       Opdrachtgever gaat door ondertekening van het sleutelcontract akkoord met het overdragen van de huissleutel aan opdrachtnemer

4.4       Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn en het huisdier dient in deze verzekering te zijn opgenomen

4.5       Opdrachtgever zorgt dat het huisdier op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien dit niet het geval is worden de kosten van het geplande huisbezoek onverminderd in rekening gebracht

4.6       Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende voedsel en verzorgingsmiddelen tijdens de zorgperiode.

            Indien dit niet het geval is is opdrachtnemer gemachtigd om de benodigde voeding en materialen zonder overleg aan te schaffen op kosten van opdrachtgever.

4.7       Opdrachtgever dient alle ruimtes en kasten die niet van belang zijn tijdens de zorgperiode te sluiten om eventuele misverstanden te voorkomen

4.8       Opdrachtgever dient waardevolle spullen op te bergen om eventuele misverstanden te voorkomen

4.9       Opdrachtgever dient bij langdurige afwezigheid een contactpersoon aan te wijzen, welke in geval van nood kan worden ingelicht. De contactpersoon dient op de hoogte te zijn van de overeengekomen diensten en dient in het bezit te zijn van een reservesleutel van de woning

4.10     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van paspoort/vaccinatieboekje van het huisdier, waaruit blijkt dat het dier de benodigde vaccinaties heeft. Tevens is opdrachtgever ook verantwoordelijk voor de aanwezigheid van dierenartsgegevens en medische geschiedenis. Deze documenten dienen binnen handbereik te liggen in geval van nood.

4.11     Opdrachtgever dient indien nodig zorg te dragen voor een preventieve parasitaire behandeling

4.12     Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een identificatiemiddel, waarmee in geval van vermissing het huisdier terug te herleiden is naar opdrachtgever. Ook verschaft opdrachtgever vooraf aan de zorgperiode een goede recente foto van het huisdier aan opdrachtnemer voor gebruik bij een eventuele vermissing

4.13     Opdrachtgever kan indien gewenst gebruik maken van een aantal (gratis) huishoudelijke services die aangegeven worden in de overeenkomst

4.14     Opdrachtgever wordt indien nodig en gewenst door opdrachtnemer op de hoogte gehouden (e-mail/ app) over de gezondheid of het gedrag van het huisdier. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht

4.15     Opdrachtgever is verplicht om tijdig een gewenste verlenging van de zorgperiode door te geven (minimaal 2 weken op voorhand). Opdrachtnemer is gerechtigd deze verlenging te weigeren

4.16     Opdrachtgever dient een vroegtijdige of latere terugkomst dan de overeengekomen einddatum z.s.m. door te geven aan opdrachtnemer

5: Overeenkomst

5.1       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan

5.2       Een overeenkomst is gebonden aan een huisdier en dus niet overdraagbaar naar andere personen of huisdieren

5.3       Opdrachtgever geeft bij het tekenen van de overeenkomst dat opdrachtnemer de dienst onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever uitvoert. Door het ondertekenen van de overeenkomst verplicht opdrachtgever zich het volledige overeengekomen tarief te voldoen

5.4       De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor de periode die aangegeven is in de overeenkomst

5.5       Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle benodigde gegevens voor het opstellen van de overeenkomst tijdig worden verschaft aan opdrachtnemer. De uitvoeringstermijn van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan opdrachtnemer verstrekt heeft

5.6       Indien er sprake is van een dienst met een zorgperiode, dient er een aanhangsel bij de overeenkomst gevoegd te worden, te weten een zorgoverzicht. Hierin staat alle informatie betreffende de soort zorg voor het huisdier aangegeven

5.7       Bij overdracht van de huissleutel aan opdrachtnemer wordt een aanhangsel van de overeenkomst getekend, te weten het sleutelcontract, waarin opdrachtgever schriftelijk toestemming geeft voor gebruik van de huissleutel door opdrachtnemer gedurende de zorgperiode

6: Annulering, ontbinding en tussentijdse opzegging/opschorting

6.1 Annulering

6.1.1    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opdracht te annuleren indien opdrachtgever de benodigde gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst niet tijdig aan opdrachtnemer levert

6.1.2    Annuleringen dienen per e-mail ingediend te worden

6.1.3    Annuleren tot 1 maand voor de gemaakte overeenkomst is kosteloos

6.1.4    Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de opdracht wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht bij opdrachtgever

6.1.5    Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opdracht wordt 100% van het afgesproken tarief in rekening gebracht bij opdrachtgever

6.1.6    Bij overlijden van een huisdier kan een opdracht kosteloos worden geannuleerd door opdrachtgever.

6.2 Ontbinding

6.2.1    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden wanneer opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

6.2.2    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden wanneer er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd

6.2.3    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden wanneer opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt wanneer opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

6.2.4    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden in geval van sterfte van het huisdier

6.2.5    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te beëindigen met opgave van reden, met in acht name van een opzegtermijn van 4 weken

6.2.6    Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden indien opdrachtgever onder curatele gesteld wordt, indien opdrachtgever komt te overlijden of wanneer na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen

6.2.7    Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst

6.2.8    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar

6.3 Tussentijdse opzegging/opschorting

6.3.1    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de dienst tijdelijk op te schorten in verband met vakantie, feestdagen, persoonlijke omstandigheden e.d. Dit wordt uiterlijk 3 weken van tevoren medegedeeld per e-mail

7: Overmacht

7.1       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.2       Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.3       Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4       Indien door overmacht van opdrachtnemer deze niet bij machte is om een dienst te verlenen, zal opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis te stellen.

7.5       Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8: Kosten en betalingen

8.1       Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren

8.2       Betaling voor diensten betreffende een zorgperiode dienen in zijn geheel uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de zorgperiode voldaan te zijn

8.3       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment aan te passen. Opdrachtgever zal hiervan uiterlijk 1 maand voor wijziging van het tarief op de hoogte gesteld worden via e-mail

8.4       Indien de tariefverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst kan opdrachtgever de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

             – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet

             – opdrachtnemer alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomen tarief uit te voeren

             – Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht

8.5       Indien zich wijzigingen voordoen tijdens de zorgperiode (opdrachtgever vertrekt later of komt eerder terug dan afgesproken) dan is opdrachtnemer gerechtigd het totale bedrag in rekening te brengen. Opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op restitutie in vorm van geld of tegoed in andere vorm

8.6       Tijdens officiële feestdagen wordt 50% extra in rekening gebracht

8.7       Tijdens het weekend wordt er een weekendtarief gerekend. Dit is €4,50 per dag op de reguliere prijs

8.8       Wanneer de betalingstermijn is verstreken zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, volgt een betalingsherinnering

8.9       Het staat opdrachtnemer vrij om gedurende de periode van non-betaling de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de aanspraak op vergoeding komt te vervallen

8.10     Indien de vordering uit handen gegeven moet worden aan een incassobureau zullen alle bijkomende kosten op de opdrachtgever worden verhaald, waarbij opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt om daarnaast administratiekosten in rekening te brengen

8.11     Eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever

8.12     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op

8.13     Indien opdrachtnemer de opdracht annuleert, om wat voor reden dan ook, worden eventuele al gedane betalingen aan opdrachtgever gerestitueerd    

8.14     Onvoorziene kosten worden door opdrachtnemer voorgeschoten en dienen door opdrachtgever terugbetaald te worden aan opdrachtnemer, waarbij tevens extra kosten in rekening kunnen worden gebracht

9: Aansprakelijkheid

9.1       De opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet artikel 6:170 BW bezitter van het huisdier te allen tijde aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn / haar huisdier toebrengt aan anderen of aan de eigendommen van anderen. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de genoemde schade en kan zich niet op overmacht beroepen, omdat het huisdier aan de opdrachtnemer was toevertrouwd. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de opdrachtgever verhaald

9.2       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens

9.3       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van goederen in, aan of om het huis en het erf van de klant als gevolg van verlies of diefstal van de sleutel. Bij verlies of diefstal van de sleutel wordt de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk is op de hoogte gesteld

9.4       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard ook (zoals o.a. ziekte, letsel, aandoeningen, vermissing of overlijden) aan het huisdier tijdens of na de uitgevoerde diensten. Opdrachtnemer zal te allen tijde alles in het werk stellen om dit te voorkomen

9.5       Indien blijkt dat een dier een (besmettelijke) ziekte, plaag of kwaal heeft, te wijten aan niet tijdige of correcte inenting of anti parasitaire behandeling, kan de opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten op de opdrachtgever verhalen

9.6       Indien opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan

9.7       Opdrachtgever dient schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan opdrachtnemer te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade

9.8       Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens opdrachtnemer vervalt binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn

9.9       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

9.10     Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van opdrachtgever

9.11     Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld

9.12     Indien opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens opdrachtnemer gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan

9.13     Op de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing

10: klachten

10.1     Opdrachtgever dient een klacht schriftelijk binnen 48 uur mede te delen aan opdrachtnemer

10.2     Opdrachtnemer zal na ontvangst van de klacht binnen 24 uur reageren op de klacht en binnen 48 uur , binnen alle redelijkheid, een geschikte oplossing bieden

10.3     Bij ontevredenheid mogen partijen over en weer, binnen het redelijke, van elkaar verwachten dat de klacht eerst wordt besproken en dat de wederpartij vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld de betreffende klacht naar tevredenheid op te lossen, alvorens wordt besloten de overeenkomst te beëindigen

10.4     Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten